Friday 27 May 2022

krhth gold

POAXIA logo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  (Π.ΕΝ.Α.Α.)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση υπό την επωνυμία ‘’ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.)’’, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 2ο

 

Σκοπός της ένωσης είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Η ένωση απαγορεύεται να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, μπορεί όμως, χωρίς επιδίωξη κέρδους να συνιστά καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς ή να διατηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και να παρέχει μαθήματα επιμόρφωσης των μελών της. Μπορεί επίσης να δημιουργεί ειδικά κεφάλαια, για την εξυπηρέτηση ορισμένων εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας των μελών της.

Η ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της, δικαιούται μεταξύ άλλων:

α) Να αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές, για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μέλη της, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της.

β) Να καταγγέλλει και να εγκαλεί στις δικαστικές και Διοικητικές Αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν την ίδια ή τα μέλη της

Η ένωση και τα μέλη της δεν επιτρέπεται ιδίως : α) να συμμετέχουν  σε απεργίες , καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις  πολιτικών  ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων και να ασκούν προπαγάνδα κατά ή υπέρ αυτών, β) να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων , ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζόμενους, γ)να αναμειγνύονται με οποιοδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης της υπηρεσίας.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ  - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 3ο

Μέλη της ένωσης μπορούν να εγγραφούν οι εν ενεργεία Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι Ανθυπαστυνόμοι και οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, οι οποίοι υπηρετούν στην Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης, κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Δ.Σ.. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.  κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης  συνεδρίασής του. Η είσοδος νέων μελών δεν επιτρέπεται να γίνει τον τελευταίο μήνα  πριν από τις αρχαιρεσίες. Τα μέλη αυτά αποτελούν τα Τακτικά μέλη και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ένωση. Όλα τα μέλη της ένωσης  έχουν το δικαίωμα να προτείνουν  οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της ένωσης με έγγραφη ή προφορική αίτησή τους προς το Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να απαντήσει στην πρόταση.  Πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Αστυνομία ή την ένωση  μπορούν με απόφαση του Δ.Σ.  να γίνουν Επίτιμα μέλη . Το μέλος που παραβαίνει τους όρους του καταστατικού  ή τις αποφάσεις του Γενικής συνέλευσης ή εναντιώνεται στους  σκοπούς που επιδιώκει η ένωση, ή προσβάλλει με τη διαγωγή του  την αξιοπρέπεια του Αστυνομικού Σώματος παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Οι πειθαρχικές  ποινές  είναι:

α) Γραπτή επίπληξη, β) Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και γ) Οριστική αποβολή.

Η επίπληξη επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι δε λοιπές ποινές από την Γενική Συνέλευση,  σύμφωνα με το άρθρο 88 Α.Κ.  Πριν από τη επιβολή οποιαδήποτε ποινής  ο υπό κατηγορία καλείται εγγράφως να απολογηθεί προφορικά ενώπιον του αρμοδίου οργάνου και μόνο σε περίπτωση που εξ απείθειας  δεν προσέλθει επιβάλλεται η ποινή.

Τα μέλη της ένωσης διαγράφονται:

α) Με έγγραφη αίτησή τους, η οποία γνωστοποιείται στο Δ.Σ.

β)Με την έξοδό τους με οποιοδήποτε τρόπο από την υπηρεσία  ή σε περίπτωση μετάθεσής τους σε άλλη Διοικητική περιφέρεια.

γ)Σε περίπτωση εγγραφής τους σε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση Αστυνομικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις  η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση αφότου περιήλθε με κάθε τρόπο σε γνώση του η παραπάνω αιτία διαγραφής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4ο

 

Πόροι της Ένωσης είναι:

α)Οι μηνιαίες και έκτακτες εισφορές των μελών.

β)Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της  περιουσίας της Ένωσης.

γ)Τα έσοδα δωρεών, κληροδοσιών, ως και διαφόρων εκδηλώσεων και εορτών.

Η μηνιαία συνδρομή ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η έκτακτη εισφορά καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μηνιαίες και έκτακτες εισφορές των μελών παρακρατούνται από την διαχείριση χρηματικού της υπηρεσίας και αποδίδονται στην Ένωση σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις μελών που υποβάλλονται σ’ αυτήν.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 5ο

Όργανα της Ένωσης είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή και δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 6ο

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και απαρτίζεται από τα τακτικά της μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Συγκαλείται υποχρεωτικά  μία φορά τον χρόνο, εντός του 1ου τετραμήνου. Έκτακτα συνέρχεται όταν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των μελών της Ένωσης με έγγραφη αίτησή του που αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικά για μομφή και παύση του Διοικητικού Συμβουλίου η αίτηση πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από το 2/5 των μελών. Τα μέλη καλούνται με πρόσκληση ένα μήνα νωρίτερα με  μέριμνα του Δ.Σ. Σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. ο χρόνος μπορεί να περιοριστεί σε τρεις (3) ημέρες. Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν : α) τον τόπο,  την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης, β) τα θέματα που θα συζητηθούν. Τόπος ορίζεται η πόλη Ηρακλείου ή άλλη  πόλη που ορίζεται από το Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/4 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. αυτή συνέρχεται αυτοδίκαια την αντίστοιχη μέρα της επόμενης  εβδομάδας μετά ίδια θέματα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή  υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν βρεθούν παρόντα. Για  παύση  του Δ.Σ. απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 των μελών.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Την έναρξη των τακτικών και εκτάκτων  Γενικών Συνελεύσεων κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος αφού διαπιστώσει την απαρτία  αναπτύσσει τους λόγους σύγκλησης της Γ.Σ.  και καταθέτει ονομαστική κατάσταση  των ταμειακά εντάξει μελών , την οποία  έχει υπογράψει ο Ταμίας. Διαβάζονται  από το Γραμματέα τα πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ. για επικύρωση. Ύστερα  από αυτά ο Πρόεδρος  καλεί  την  Γ.Σ. να εκλέξει το προεδρείο. Ο Πρόεδρος  της Γ.Σ.  μετά την εκλογή του καταλαμβάνει την έδρα και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Όταν διαπιστώσει την απαρτία συμπληρώνεται το Προεδρείο με ένα Αντιπρόεδρο, δύο Πρακτικογράφους και  δύο ψηφολέχτες, οι οποίοι επίσης εκλέγονται από την Γ.Σ..

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντα με ψηφοφορία , ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική  κάθε ψηφοφορία  που αναφέρεται στις εκλογές Δ.Σ., Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια  οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.  Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση  μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Γ.Σ.  είναι αρκετή η παρουσία  ως και του 1/4 των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη  όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό,  απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων .

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 7ο

 

Η Γενική Συνέλευση:

1) Εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Ελέγχει τη λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.

3) Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου.

4) Αποφασίζει για τις πειθαρχικές ποινές, σε βάρος των μελών της ‘Ένωσης, που προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος.

5) Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης.

6) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης.

7) Επισημαίνει τα απασχολούντα τα μέλη και την Υπηρεσία προβλήματα και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για την επίλυσή τους.

8) Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην  αρμοδιότητα άλλο οργάνου της Ένωσης.

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει για το ανωτέρω 2’ & 3’ θέματα:

α) Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα της Διοίκησης, για το χρόνο που πέρασε.

β) Ο Ταμίας διαβάζει τον οικονομικό απολογισμό του περασμένου έτους και τον προϋπολογισμό του νέου έτους. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1 Νοεμβρίου και λήγει την 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση για την νομιμότητα των δαπανών του περασμένου χρόνου.

δ) Για όλα τα παραπάνω θέματα γίνεται συζήτηση και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή μη των πεπραγμένων και την απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο

Η Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά  (7) μέλη, που εκλέγονται για μια τριετία (3 έτη). Σε περίπτωση παραιτήσεως ή παύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το εκλεγόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο, από την τριετία που διήνυσε το Συμβούλιο που διαδέχθηκε. Οι υποψηφιότητες συνδυασμών και υποψηφίων κατατίθενται ύστερα από γραπτή δήλωση προς το Δ.Σ., η οποία υποβάλλεται τριάντα (30) ημέρες πριν την ψηφοφορία και συνοδεύεται από παράβολο το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από την λήξη της προθεσμίας προς υποβολή υποψηφιοτήτων προβαίνει στην ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων. Στη συνέχεια εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων ή ενιαίου ψηφοδελτίου ανάλογα με τις δηλώσεις των υποψηφίων για εκλογή του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των εκπροσώπων στα Συμβούλια Μεταθέσεων και των αντιπροσώπων στην Δευτεροβάθμια Οργάνωση. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και των υποψηφίων καθώς και οι φάκελοι μαζί με την σφραγίδα της Ένωσης παραδίδονται από το Δ.Σ. στην Εφορευτική Επιτροπή. Εάν υπάρχει έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλων η εφορευτική επιτροπή βεβαιώνει τούτο με πρακτικό και έπειτα επιτρέπεται η ψηφοφορία σε ομοιόμορφο χαρτί και ομοιόμορφους φακέλους.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ - ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΩΝ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Άρθρο 9ο

Οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη Δευτεροβάθμια οργάνωση, γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη λήξη της θητείας του. Η ψηφοφορία διεξάγεται στην έδρα της Ένωσης. Με απόφαση, όμως, του Δ.Σ. μπορεί να οριστεί και δεύτερος τόπος ψηφοφορίας σε διαφορετικό Νομό προς διευκόλυνση των ψηφοφόρων. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται επταμελής εφορευτική επιτροπή (3 μέλη για κάθε τμήμα και ένας συντονιστής). Η ψηφοφορία αρχίζει την 09.00΄ ώρα και τελειώνει την 19.00’ ώρα, μπορεί δε να παραταθεί μέχρι και δύο (2) ώρες, εάν υπάρχουν μέλη που περιμένουν να ψηφίσουν.  Κάθε εκλογέας παίρνει το σύνολο των ψηφοδελτίων για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των εκπροσώπων στα Συμβούλια Μεταθέσεων μαζί με τους φακέλους αφού προηγουμένως σημειώνει σταυρούς προτίμησης δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων που αυτός κρίνει. Ο εκλογέας έχει το δικαίωμα να εκφράσει την προτίμησή του μέχρι τρεις (3) υποψηφίους για το Δ.Σ., για ένα (1) υποψήφιο της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ένα (1) για κάθε Συμβούλιο Μεταθέσεων και για τους αντιπροσώπους στη Δευτεροβάθμια Οργάνωση μέχρι τόσους σταυρούς όσοι αντιπρόσωποι δύναται να εκλεγούν επί του συνόλου των μελών, βάσει του προβλεπόμενου εκλογικού μέτρου του καταστατικού της οργάνωσης αυτής. Οι σταυροί σημειώνονται με μπλε ή μαύρο μελάνι. Μετά από αυτά, ο εκλογέας ρίχνει τους φακέλους στις αντίστοιχες κάλπες, υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη του υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία του εκλογέα, παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου και τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και τα μέλη της δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τις κάλπες, μετρά τους φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τυχόν πλεονάζοντες, κατόπιν σύγκρισης με την κατάσταση ψηφισάντων και στη συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγιση τους και την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης. Κάθε τι που δύναται να αποτελέσει διακριτικό γνώρισμα του ψηφοδελτίου, έτσι ώστε να παραβιάζεται η μυστικότητα της εκλογής, έχει σαν συνέπεια την ακυρότητα του ψηφοδελτίου. Ψηφοδέλτια με περισσότερους ή καθόλου σταυρούς είναι έγκυρα και προσμετρούνται στον αντίστοιχο συνδυασμό. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, τα προαναφερόμενα ψηφοδέλτια καθίσταται άκυρα. Μετά την διαλογή επακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων συνδυασμών όπως και των εκλεγέντων υποψηφίων με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία αναγράφονται με τη σειρά τα ονόματά τους και ο αριθμός των ψήφων, που συγκέντρωσαν. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους κατά σειρά επιτυχίας με βάση το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση, για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά, σύμφωνα με τους ψήφους που έλαβαν. Η Εφορευτική Επιτροπή, για όσα λαμβάνουν χώρα κατά την εκλογική διαδικασία, (έναρξη εκλογής, ακυρότητες, ιδιαίτερα προβλήματα, καταμέτρηση ψήφων, ανακήρυξη εκλεγέντων, ανακήρυξη αναπληρωματικών, κ.τ.λ.), συντάσσει ενιαίο πρακτικό, στο οποίο περιγράφεται η όλη διαδικασία και το οποίο υπογράφεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο και όλα τα μέλη της. Σε περίπτωση που έχει οριστεί και δεύτερος τόπος ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές στην έδρα της Ένωσης, προκειμένου να συντάξει το Πρακτικό, λαμβάνει υπόψη της και συνυπολογίζει για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και το πρακτικό που έχει συνταχθεί από την 3μελή εφορευτική επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές στον δεύτερο τόπο ψηφοφορίας.

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Άρθρο 10ο

Οι εκλεγέντες συνέρχονται με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, το αργότερο σε ένα (1) μήνα. Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ., με μυστική ψηφοφορία. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Δ.Σ., η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και πρόεδρος εκλέγεται αυτός που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών, γίνεται κλήρωση και ο πρώτος που εξέρχεται από την κληρωτίδα εκλέγεται Πρόεδρος. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων των δύο (2), επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και στη συνέχεια ακολουθείται, εάν χρειαστεί το στάδιο κληρώσεως. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται χωριστά και για την εκλογή των Α’ , Β’ , Αντιπροέδρων, του γενικού γραμματέα, και του Ταμία. Όλοι οι  εκλεγέντες σύμβουλοι υποχρεωτικά μετέχουν σαν υποψήφιοι, για την εκλογή προέδρου, κ.τ.λ., μελών του προεδρείου. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, γενικού Γραμματέα ή Ταμία. Εάν μείνει κενή η θέση του προέδρου ή των λοιπών μελών του προεδρείου, για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται αυτή, κατά τον ίδιο τρόπο, όπως παραπάνω, αφού συμπληρωθεί πρώτα η θέση του συμβούλου, με το αναπληρωματικό μέλος. Το παλαιό Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντά του,  μέχρι το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 11ο

Το  Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και μεριμνά για την επιτυχία των σκοπών και των επιδιώξεών της, με κάθε νόμιμο τρόπο. Αποφασίζει για κάθε μέτρο που αφορά τη Διοίκηση της Ένωσης. Ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ., συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς και εποπτεύει για την εφαρμογή τους. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρόνου. Αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήματα και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει έγκριση για τις ενέργειες αυτές, από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ.  Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δόθηκε σε αυτό ρητή εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη της Ένωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Άρθρο 12ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ο πρόεδρος του ή το ζητήσουν έγγραφα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Στην τελευταία περίπτωση, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την υποβολή της αίτησης. Αν ο πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το Δ.Σ., τότε τούτο συνέρχεται αυτοδίκαια την 20η ημέρα, από την υποβολή της αίτησης, με πρωτοβουλία εκείνων που ζήτησαν τη συνεδρίαση. Οι προσκλήσεις αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλνονται στα μέλη του Δ.Σ., τρείς (3) ημέρες νωρίτερα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να γίνει μία (1) ημέρα, όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ. χρησιμοποιείται το γραφείο της Ένωσης, ή άλλο μέρος, που ορίζεται στην πρόσκληση. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγότερο πέντε (5), από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία  σε δύο (2) ημέρες. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς ή πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις το χρόνο, θεωρείται «αυτοδικαίως παραιτηθέν» και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις του καταστατικού. Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάσει στο εξωτερικό μέχρι έξι (6) μήνες το ανώτερο, χρειάζεται άδεια του Δ.Σ. Για απουσία μεγαλυτέρου χρονικού διαστήματος, το Δ.Σ. υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναχώρησή του, για το εξωτερικό, να το αντικαταστήσει, με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Άρθρο 13ο

Α: Πρόεδρος

1.- Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως την Ένωση.

2.- Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν την Ένωση απέναντι κάθε τρίτου, των Αρχών και των δικαστηρίων της χώρας.

ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, μέχρι την ώρα που τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέξουν Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με το παρόν. Ο Πρόεδρος υπογράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό, χρηματικό έγγραφο πληρωμής, κ.τ.λ.

3.- Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται σε όλα, από τον πρώτο Αντιπρόεδρο. Τον πρώτο Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο δεύτερος Αντιπρόεδρος και το δεύτερο Αντιπρόεδρο, ο Σύμβουλος που εκλέχτηκε με τους περισσότερους ψήφους, από τα λοιπά μέλη, πλην του γραμματέα και του Ταμία. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στους Αντιπροέδρους μέρος από τις αρμοδιότητές του.

Β: Γενικός Γραμματέας

1.- Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση με ακρίβεια της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κρατεί τη σφραγίδα, τα βιβλία, εκτός εκείνων που αφορούν τις εισπράξεις και τις πληρωμές, και το αρχείο της Ένωσης. Ενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις αρχές και τους ιδιώτες. Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτόν.

2.- Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει με τον Πρόεδρο την « Έκθεση πεπραγμένων » του Δ.Σ. και τη διαβάζει στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Γ: Ταμίας

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ένωσης και τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία, για το σκοπό αυτό. Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των χιλίων (1.000€) ευρώ ποσό, στο λογαριασμό που τηρεί η Ένωση στην τράπεζα. Από την τράπεζα αναλαμβάνει τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται, με πράξη που έχει την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. Τον ταμία αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα μεταξύ τους. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Δηλώσεις και ανακοινώσεις στον τύπο, ως και εκπροσώπηση της ‘Ενωσης στις δημόσιες εμφανίσεις της, γίνονται μόνο από τον Πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή άλλο μέλος ή μέλη της Ένωσης που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 14ο

Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του Δ.Σ. εκλέγεται και εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά. Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την εν γένει εκλογή της, τηρείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται και  για τα μέλη του Δ.Σ., εκτός από την καταβολή του παράβολου. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του ταμείου της Ένωσης και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τ’ αναπληρωματικά μέλη της.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15ο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, που επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.. Το πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει τις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προσωρινή ή οριστική αποβολή του μέλους. Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου για την επιβολή ποινών, αν δεν προσβληθούν μέσα σ’ ένα δίμηνο από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο, στη Γενική Συνέλευση, καθίσταται εκτελεστές. Η προσφυγή επιδίδεται στο Γραμματέα του Δ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 16ο

Η οικονομική κατάσταση της ένωσης φαίνεται κάθε χρόνο από τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός καταρτίζονται τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του νέου χρόνου. Οι δαπάνες της ενώσεως για να γίνουν, πρέπει να προβλέπονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, που γίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Τροποποίηση του προϋπολογισμού μπορεί να κάνει η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες αναθέτει τη μελέτη επιστημονικών ή άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν την ένωση ή την Αστυνομία.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 18ο

Η Ένωση έχει σφραγίδα, η οποία φέρει σε κύκλο την επωνυμία της. Στο κάτω μέρος του κύκλου αναγράφεται το έτος ίδρυσης της ένωσης. Εντός μικρότερου ομόκεντρου κύκλου απεικονίζεται η σημαία της Ελλάδας, η νήσος Κρήτη και θυρεός με ζυγαριά. Με την επίθεση της σφραγίδας επισημοποιείται κάθε έγγραφο της ένωσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 19ο

Τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Ένωσης μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών αυτής που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης της Ένωσης, χρειάζεται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2), των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς την ένωση και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της ένωσης λαμβάνεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μετά από πρόταση των δύο δεκάτων (2/10) των μελών. Στην τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. λαμβάνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης μέσα σε ένα μήνα. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία διατίθεται στο λογαριασμό που τηρείται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, για τους αναξιοπαθούντες Αστυνομικούς.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20ο

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου, για την έγκριση του καταστατικού, προκηρύσσονται εκλογές, για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της Ένωσης. Οι εκλογές πρέπει να ορισθούν και να γίνουν όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 21ο

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα, εγκρίθηκε και θα ισχύει από την εγγραφή της εγκριτικής απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στα βιβλία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                         Ηράκλειο 25 Σεπτεμβρίου 2011 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προσφορά της ΚΕΝ...

ken1.jpg ken2.jpg

Πατήστε εδώ για να δείτε την προσφορά της ΚΕΝ...

ken2.jpg ken1.jpg
 
 

Επισκέπτες ...

440720
ΣήμεραΣήμερα30
ΕχθέςΕχθές190
ΕβδομάδαΕβδομάδα901
ΜήναςΜήνας4668
ΣύνολοΣύνολο440720

Τοπικές εφημερίδες


Πρωτοσέλιδα


Το περιοδικό μας

Poaxia pdf 50o

Ο καιρός ...